Trondheim under krigen

Undervisningstilbud Ungdomsskole

Trondheim under krigen

Et todelt undervisningsopplegg ved Jødisk museum Trondheim og Justismuseet. Få redusert pris ved å bestille pakke som innkluderer besøk ved begge museene.

Kort fortalt

Varighet: 1,5 klokketime hos oss – 1,5 time ved Jødisk museum
Sted: Justismuseet i Trondheim og Jødisk museum Trondheim, 5 min gange unna.
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: videregående og høyere

Priser og bestilling

Trondheim Under Krigen bestilles direkte gjennom Jødisk Museum Trondheim, formidler@jodiskmuseum.org. Ønsker du kun opplegget ved Justismuseet ta kontakt på formidling@justismuseet.no

Pakkepris for hele opplegget er 1500,- per gruppe.

Start på Jødisk museum Trondheim hvor elevene får en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig.

Deretter går gruppen til Justismuseet. Her ser vi på hva som skjedde med rettssikkerheten i okkupasjonstida, og virkemidlene som okkupasjonsmakta brukte i sin ideologiske krigføring.

På Justismuseet består dagen av to hovedelementer. Elevene samles i museets kombinerte undervisningsrom og rettssal, hvor de får en introduksjon til tematikken. Museets formidler har med autentiske gjenstander fra krigsårene som elevene får lov til å se på og noen ganger håndtere.

Etter dette blir elevene introdusert til propagandaens virkemidler og effekt gjennom historiske og moderne eksempler. De jobber i grupper og blir utfordret til å skape egen propaganda. Ved å selv bruke propagandaens teknikker vil elevene kunne reflektere og gjenkjenne propaganda i vår egen tid.

Linker til opplegget ved Jødisk museum:
Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim. (Jødisk museum Trondheim)

Ønsker du å kun ha Justismuseets del av opplegget?
Vår del av opplegget kan bestilles alene. Alternativt kan man også velge «Propaganda» eller «Bruddet med rettsstaten» alene hvis dere ønsker et kortere besøk.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
 • Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående historie og samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
 • Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
 • Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.