Fra Sporet til Straffen

Folkehøyskole

Fra Sporet til Straffen

En dialogbasert omvisning som tar for seg temaer rundt rettssystemets form og historie. En omvisning med ekte krim og viktige rettsspørsmål gjennom hele rettsprosessen.

Kort fortalt

Varighet: Ca. 1 klokketime
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: ungdom og oppover, tilpasses alderstrinn.

Priser og bestilling

Bestill via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Hvordan har rettsprosessen endret seg siden 1700-tallet? Omvisningen fra Sporet til Straffen ser på viktige spørsmål rundt rettssystemet gjennom tre rom i museet: utstillingen SPOR, vår rettssal, og utstillingen STRAFF.

Fingeravtrykksregisteret ved Signalementskontoret. Foto: Fingeravtryk-Signalementer av Anders Daae,1907.

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. Hva skjer nå en rettsstat begår justismord? Vi ser på bevismateriale fra Fritz Moen saken.

Utstillingen STRAFF handler om straffegjennomføring. Vi ser på straffemetoder fra 1600-tallet og frem til i dag. Hvorfor straffer vi? Viktige rettsspørsmål belyses gjennom objekter brukt til straff, fra bøddelens øks til moderne fotlenker. Til slutt ser vi på hvordan kriminalomsorgen gjennomfører straff i dag.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst
 • Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
 • Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
 • Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Elevene skal kunne forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og prioriteringer.
 • Utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.