Krig og propaganda

Undervisningstilbud Ungdomsskole

Krig og propaganda

Norges rettsstat ble satt til side under krigen. Lær om politiets rolle, Rinnans bandekloster, og Nasjonal Samlings propaganda. Elever får ta og kjenne på historien, og lage sin egen propaganda!

Kort fortalt

Varighet: 1,5 time kan utvides til 2 timer
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: Ungdom- og videregående skole

Ønsker dere å se litt av alt, eller snakke om noe dere gjennomgår på skolen? Bestill en generell omvisning, så ordner vi tema etter de utstillingene dere ønsker å se.

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 1250 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 1000 NOK
Få rabatt ved bestilling av pakketilbudet «Trondheim Under Krigen» med Jødisk museum Trondheim.

Basert på vårt populære undervisningsopplegg «Propaganda», som har vært på turné til over 1500 elever i Trøndelag.

Elever får først besøke vår krigsutstilling. Der ser vi på blant annet Nasjonal Samlings ideologiske krigføring, politiets rolle, og Rinnanbanden. Elever får også ta på ekte objekter fra krigen.

Propaganda er formet av tid og sted, spesialdesignet til målgruppen, men virkemidlene er tidløse. I dette opplegget får elevene lære å kjenne metodene propaganda bruker. De får så bruke den nye kunnskapen til å lage sin egen propaganda.

Opplegget kan bestilles som en del av pakketilbudet Trondheim Under Krigen, eller på egenhånd. Opplegget oppdateres kontinuerlig med aktuelle hendelser.

Kan du ikke reise til Trondheim? Bruk vår digital ressurs, alene elller med et digitalt besøk fra en av våre formidlere.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Samfunnskritisk tenking og samanhenger.
 • Dei skal vurdere kunnskap, hendingar og fenomen frå ulike perspektiv og reflektere over kvifor menneska har gjort og gjer ulike valg.
 • Lytte til, tolke, formulere, og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre.
 • Reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val.
 • Reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet.
 • Reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn.
 • Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser.
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående historie og samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • Drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meiningsmangfald.
 • Formulere og fremje eigne meiningar og argument
 • Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.
 • Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen.

Ta kontakt