Hvorfor straffer vi?

Klikk for å lære om hvordan henrettede før ikke ble gravlagt i kirkegårder fordi de var uærlige Undervisningstilbud Grunnskolen

Hvorfor straffer vi?

Hvorfor trenger et samfunn å straffe visse handlinger? Hva er hensikten med straff? Bøddelen straffet med pisk, brennmerke og øksen. I dag straffer vi med andre metoder. Vi ser på historien til denne endringen.

Kort fortalt

Varighet: Ca. 1 klokketime
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: ungdom og oppover, tilpasses alderstrinn.

Priser og bestilling

Bestill via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Justismuseet har som et sentralt formål å vise hvorfor lov og rett er nødvendig for at et samfunn skal fungere. Omvisningen ser på mange ulike sider ved rettssamfunnet og straffens rolle. Vi skreddersyr gjerne omvisningen til besøket deres og kan fokusere på forskjellige tema mer etter ønske.

Sentrale punkter i omvisningen er:

 • Hva var kriminelt før, men ikke i dag? Hva skjer når uskyldige blir straffet?
 • Hva er et rettssamfunn og hvilken rolle har straffen i samfunnet vårt? Hva skjer hvis noen ikke kan straffes?
 • Hvorfor har vi hatt ulike former for straff, og hvordan fungerte de?
Klikk for å høre om hvordan tyver ble brennmerket som straff før i tiden. Å bli merket betydde at du var æreløs for livet.
Å bli merket med brennjernet betydde at du var merket for livet som en æreløs tyv

Alle våre omvisninger er dialogbaserte og vi inviterer elever og lærere til å forme sin egen omvisning gjennom diskusjon hvis ønskelig.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag og KRLE som omvisningen dekker:

 • Utforske korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • Gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og hva barn kan gjere ved brot på desse rettane
 • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst
 • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • Reflektere over kven som har makt
 • Samtale over viktige offentlege institusjoner og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
 • Samtale om menneske- og likeverd
 • Beskrive sentrale hendelser som har ført fram til det demokratiet vi har i Nroeg i dag
 • Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
 • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående historie og samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Elevene skal kunne forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og prioriteringer.
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg
 • Drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.