Galskapens Fengsel

Undervisningstilbud høyere utdanning

Galskapens Fengsel

Hva er utilregnelighet, og hvordan har samfunnet behandlet de utilregnelige gjennom tidene? Utstillingen «Kriminalasylet» er å finne i de cellene på Kriminalasylet. Elevene kommer tett på temaet.

Kort fortalt

Varighet: Ca. 1 klokketime
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: ungdom og oppover, tilpasses alderstrinn.

Priser og bestilling

Bestill via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Foto øverst: Julefeiring ved Kriminalasylet i 1936. Ludvig Wang helt til høyre. Foto: Justismuseet

Justismuseet holder til i det tidligere Kriminalasylet, Norges første sikkerhetspsykiatriske anstalt. I de tidligere cellene blir elevene kjent med pasienter som levde store deler av livet innelåst i dette huset. Opplegget Galskapens Fengsel foregår i utstillingen Kriminalasylet og tar for seg viktige spørsmål innenfor sikkerhetspsykiatri.

 • Hva er utilregnelighet?
 • Hvordan har samfunnet behandlet de utilregnelige gjennom tidene?
 • Hva skjer dersom lovbrudd utføres av en som er alvorlig sinnslidende?

Kort aktivitet
Elevene deles i små grupper for å diskutere ulike påstander innen temaet utilregnelighet. Deretter presenterer elevene sine argumenter for eller imot utsagnet for resten av klassen.

Anbefalt forarbeid
Se gjerne filmen nederst på siden om utilregnelighet (6 min). Den finnes også på vår YouTube kanal.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
 • Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
 • Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående som omvisningen dekker:

 • Elevene skal kunne forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og prioriteringer.
 • Utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.