Byvandring

Folkehøyskole

Byvandring

Kalvskinnet er en unik bydel i Trondheim som fra slutten av 1600-tallet ble et sentrum for institusjoner som behandlet de syke, fattige og kriminelle. Vandringen ser på hvordan behandlingen av disse gruppene fokuserte på innesperring, rutiner, disiplin, opplæring og tukt.

Kort fortalt

Varighet: 1 klokketime, der ca. 15 min er gange
Sted: Justismuseet i Trondheim og omegn
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: Fra ungdomsskole og oppover, tilpasses alderstrinn

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Gjelder for opplegg på 1 time.
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Omsorg og straff på Kalvskinnet

På Kalvskinnet var det mange valg for innesperringen av syke, psykisk syke, fattige eller kriminelle. Justismuseet kan tilby en byvandring med et unikt perspektiv. Vi ser på utviklingen av velferd, og organiseringen av samfunnet når det gjelder fattigstell, behandlingsformer og straff. Fra Reformasjonen blir fattige mer og mer kriminalisert, og skillet mellom «verdig» og «uverdig» fattig ble regulert. Teoriene om behandling, både for psykisk syke, fattige og kriminelle, hadde mye til felles, og fokuserte på disiplin, rutiner, opplæring og tukt.

Synet på fattigdom, straff, psykiatri og de “uønskede” henger nært sammen med menneskesynet som vokste fram på 17- og 1800-tallet. På Kalvskinnet ser vi utviklingen av dette menneskesynet speilet i de forskjellige institusjonene. Byvandringen vil fokusere på de lange linjer, men også fortelle personlige historier fra menneskene som satt på noen av disse institusjonene. Fagfornyelsens sentrale begrep som folkehelsen, demokrati, medborgerskap og bærekraftighet står sentralt. Opplegget vil også i stor grad kunne tilpasses etter ønsket fokus. 

Byvandringen starter og avslutter på samme sted – utenfor Justismuseet. Vi begynner historien med Slaveriet ved Skansen og avslutter med byggets neste kapittel som Kriminalasylet. Bygget representerer brytningstiden mellom eldre og nye idéer om straff og behandling.

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling
 • Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no blir til
 • Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og legg føresetnader for korleis menneska har dekt og dekkjer behova sine, og for korleis dei har fordelt og fordeler ressursar i ulike samfunn.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag og KRLE som omvisningen dekker:

 • Utforske korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • Reflektere over kven som har makt
 • Samtale over viktige offentlege institusjoner og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
 • Samtale om menneske- og likeverd
 • Beskrive sentrale hendelser som har ført fram til det demokratiet vi har i Nroeg i dag
 • Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
 • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående historie og samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Elevene skal kunne forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og prioriteringer.
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg
 • Drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.

Du kan lese historien om byggene på Kalvskinnet. Artikkelen er skrevet av Knut Sivertsen.