Bruddet med rettsstaten

Undervisningstilbud Grunnskolen

Bruddet med rettsstaten

Hva skjedde med rettssikkerheten under nazismens totalitære styresett? 9. april var starten på fem år uten rettsstaten Norge. Hvilke prinsipper ble brutt? Når rettsstaten skal gjenopprettes under rettsoppgjøret, blir disse prinsipper fulgt?

Kort fortalt

Varighet: 1 klokketime.
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: tilpasses alle alderstrinn

Ønsker dere å se litt av alt, eller snakke om noe dere gjennomgår på skolen? Bestill en generell omvisning, så ordner vi tema etter de utstillingene dere ønsker å se.

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Gjelder for opplegg på 1 time.
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Enigma i Justismuseets samling

Museet har en anselig samling gjenstander, fotografier og utstyr fra 2. verdenskrig og okkupasjonen av Norge. Vi ønsker vi å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Elever og studenter blir utfordret på hvordan en rettsstat skal fungere, og hva som skjer når den ikke gjør det.

Et utvalg av spørsmål en omvisning kan ta opp:

 • Hva er en rettsstat?
 • Hva skjer når visse grupper utelukkes fra rettsstaten?
 • Hva er politiets rolle og hvordan endret denne seg under krigen?
 • Hvordan ble dødsstraffen gjeninnført i Norge etter 40 år uten den?
 • Var rettsoppgjøret helt i henhold til rettsstaten?

Kompetansemål: verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

 • Gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
 • Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
 • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
 • Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det
 • Utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kompetansemål: grunnskolen

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
 • Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Kompetansemål: videregående

Lærerplanmål fra videregående historie og samfunnsfag som omvisningen dekker:

 • Reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
 • Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
 • Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
 • Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Ta kontakt

Hvor er vi?

Museet har to bygninger, Kriminalasylet og det militære sykehuset.

Resepsjon og ankomst er i det militære sykehuset.

Inngang fra Voldgata/Erling Skakkes gate.